Tsukumi Shiritsu Daiichi Junior High School established by the Tsukumi City