Tsukumi Shiritsu Daini Junior High School established by the Tsukumi City